បម្លែងប្រភាគ

ល្បែងបម្លែងប្រភាគ ( សន្លឹកកាតឈុត) ជាល្បែងសិក្សា គណិតវិទ្យា ជំរុញឲ្យអ្នកលេងមាន ភាពរហ័សរហួនក្នុង ការគិតគណិតវិទ្យា ដូចជាការប្រើសន្លឹកកាតដែលមានចុះ ប្រភាគ , ប្រភាគសមមូល , ភាគរយសមមូល និង ទសភាគ សមមូល ជាដើម ដើម្បីឲ្យបានសន្លឹក កាតឈុត។ នេះបង្ហាញឲ្យឃើញភាពចេះផ្គូរផ្គងតម្លៃដែលស្មើគ្នា ។

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: