តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប

ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប​ជាចំនួនដែលមានទាំងចំនួនគត់វិជ្ជមាន និងចំនួនគត់អវិជ្ជមាន។ ការប្រៀបធៀបចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងកការកំណត់ថា តើចំនួនមួយ ណាធំជាងមួយណា? មួយវិញទៀតគេអាចប្រើតម្លៃដាច់ក្នុងការកំណត់ឯកតារង្វាស់ផ្សេងៗ លើចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប ដើម្បីឲ្យបានចំនួនគត់វិជ្ជមាន។ ដូចនេះ តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនគត់ អវិជ្ជមាន ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាខាងលើ  សូមមិត្តទាំងអស់ សាកល្បងហ្វឹកហាត់ជាមួយល្បែងសន្លឹកកាតចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបខាងក្រោម ។

ចុចត្រង់នេះដោនឡូដឯកសារជា Pdf

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: