ដៅកូអរដោនេចំណុចក្នុងប្លង់

ការហ្វឹកហាត់ស្វែងរកកូអរដោនេចំណុចក្នុងប្លង់ តាមរយះល្បែងបិទបួនកូអរដោនេ ខាងក្រោម នេះ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ នៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសង់ រូបធរណីមាត្រ ក្នុងប្ងង់ ឲ្យ មានភាពជឿជាក់បន្ទាប់ពីបានលេងល្បែងសិក្សានេះ រួចមក។

សូមសាកល្បង!!!

ចុចត្រង់នេះដោនឡូដឯកសារជា Pdf

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: