ដៅកូអរដោនេចំណុចក្នុងប្លង់

ការហ្វឹកហាត់ស្វែងរកកូអរដោនេចំណុចក្នុងប្លង់ តាមរយះល្បែងបិទបួនកូអរដោនេ ខាងក្រោម នេះ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ នៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសង់ រូបធរណីមាត្រ ក្នុងប្ងង់ ឲ្យ មានភាពជឿជាក់បន្ទាប់ពីបានលេងល្បែងសិក្សានេះ រួចមក។

សូមសាកល្បង!!!

ចុចត្រង់នេះដោនឡូដឯកសារជា Pdf

Up ↑

%d bloggers like this: