សមីការ-ឡូតូ

សមីការ-ឡូតូ ជាល្បែងសិក្សានៅលើក្រដាសកាតុងឡូតូដែលមានបង្កប់សមីការនៅក្នុងនោះ ហើយរបៀបលេងមានលក្ខណៈដូចនឹងការលេងឡូតូធម្មតាដែរគ្រាន់តែគ្រឡុកលេខ

ហើយចាប់យកគ្រាប់ដែលមានចុះលេខ វាជាចម្លើយនៃសមីការ នឹងគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់

លេខដែលចាប់បាននឹងសមីការនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

ចុចត្រង់នេះ ដោនឡូដកាតុងឡូតូ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: