សមីការ-ឡូតូ

សមីការ-ឡូតូ ជាល្បែងសិក្សានៅលើក្រដាសកាតុងឡូតូដែលមានបង្កប់សមីការនៅក្នុងនោះ ហើយរបៀបលេងមានលក្ខណៈដូចនឹងការលេងឡូតូធម្មតាដែរគ្រាន់តែគ្រឡុកលេខ

ហើយចាប់យកគ្រាប់ដែលមានចុះលេខ វាជាចម្លើយនៃសមីការ នឹងគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់

លេខដែលចាប់បាននឹងសមីការនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

ចុចត្រង់នេះ ដោនឡូដកាតុងឡូតូ

Up ↑

%d bloggers like this: