សិល្បៈនៃការគិតគណិតវិទ្យា ភាគ ១

សិល្បៈនៃការគិតគណិតវិទ្យាភាគ ១ មាន : ការេនៃមួយចំនួន , ឫសការេនៃមួយចំនួន, គូបនៃមួយចំនួន , ឫសគូបនៃមួយចំនួន, របៀបរកលេខចុងក្រោយ , ភាពចែកដាច់នៃមួយចំនួន និង កម្សាន្តគណិតវិទ្យា ។

សិល្បៈនៃការគិតគណិតវិទ្យា
សិល្បៈនៃការគិតគណិតវិទ្យា
( ទាញយកឯកសារ PDF , ទំហំ 2.41 MB )

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: