វីដេអូគណិតវិទ្យា

វីដេអូគណិតវិទ្យា
វីដេអូគណិតវិទ្យាពីអនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និង មហាវិទ្យាល័យ
បង្រៀនគណិតវិទ្យាតាមទូរទស្សន៍
សស្រ្តាចារ្យគណិតវិទ្យាបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យល្បី ៗ
ដោនឡូដវីដេអូគណិតវិទ្យាសេរី​
វីដេអូគណិតវិទ្យា
ប្លកវីដេអូ Math​​​
វីដេអូគណិតវិទ្យា ២

-Khmerload បង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី ១២ ជាភាសាខ្មែរ (មានវីដេអូ)

-Plus Education បង្រៀនគណិតវិទ្យាទី ១២ ជាភាសាខ្មែរ (មានវីដេអូ)

-វិធីសាស្រ្តគុណលេខដោយប្រើប្រអប់  ( Facebook)

-វិធីសាស្រ្តគុណលេខដោយប្រើបន្ទាត់ (Facebook)

– វិធីសាស្រ្តគុណលេខរហ័ស

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: