ទំព័រគណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យាជាវិស័យចម្បងគ្រប់ដណ្តប់លើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដែលជំរុញឲ្យអ្នកសិក្សាត្រូវចេះដឹងគ្រប់ៗគ្នា មិនថាតិច ឫច្រើនសុទ្ឋតែធ្លាប់បានរៀនគណិតវិទ្យាទាំងអស់គ្នា ។ គណិតវិទ្យាជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញ សំរាប់សិស្សនិសិ្សតដែលលំបាក ក្នុងការធ្វើលំហាត់ បកស្រាយចំណោទ …….។ ប៉ុន្តែបើយើងមានឆន្ទៈទំលុះទំលាយ ជីកកកាយ វៈកាត់ បញ្ហានេះ ឲ្យឃើញច្បាស់នោះ ប្រាកដជាយល់ថាគណិតវិទ្យាងាយ ស្រួយសិក្សា ព្រោះ 2+2 = 4 ; 1+2 = 3 មានលក្ខណៈប្រាកដបប្រាជា ច្បាស់លាស់ តក្កភាព ជាក់ស្តែង ។ រៀនពូកែគណិតវិទ្យា = រៀន + បច្ចេកទេសរៀន * គណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ

ការប្រឡងប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ

o គណិតវិទ្យា SUKEN o គណិតវិទ្យា IMO o វិបសាយ IMO * វីដេអូគណិតវិទ្យា o វីដេអូគណិតវិទ្យា ១ o វីដេអូគណិតវិទ្យា ២ o ប្លកវីដេអូ Math * វេទិការពិភាក្សាលំហាត់គណិតវិទ្យា * សម្ភាសន៍តារាគណិតវិទ្យា * សៀវភៅគណិតវិទ្យា

* Software គណិតវិទ្យា 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: