កម្រិតវិទ្យាល័យ

សៀវភៅគណិតវិទ្យាសម្រាប់វិទ្យាល័យ

ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២

ផលគុណស្កាលែ និងផលគុណវ៉ិចទ័រថ្នាក់ទី១២

លីមីតនិងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ថ្នាក់ទី១២

សិក្សាគណិតវិទ្យាដោយខ្លួនឯងទ្រឹស្តីចំនួន

សិក្សាអនុគមន៍ថ្នាក់ទី ១២

សិក្សាស៊ី្វតនៃចំនួនពិតថ្នាក់ទី១១

សិក្សាគណិតវិទ្យាដោយខ្លួនឯងធរណីមាត្រអឺគ្លីត

គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស

ទ្រឹស្តីពហុធា

វិធីសាស្រ្តគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ត្រៀមប្រឡងអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាសម្រាប់អានបន្ថែមថ្នាក់ទី ១១ (គណនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ)

គណិតវិទ្យាសម្រាប់អានបន្ថែមថ្នាក់ទី ១២ (គណនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ)

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីតថ្នាក់ទី១១

កំណែលំហាត់ថ្នាក់ទី១១កំរិតមូលដ្ឋាន

កំណែលំហាត់ថ្នាក់ទី១២កំរិតខ្ពស់

កំណែលំហាត់ថ្នាក់ទី១២កំរិតមូលដ្ឋាន

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: